نظام نامه ها، مصوبات و بخشنامه ها

نظام نامه نقل و انتقالات

مقدمه مستفاد از بند ب ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان در زمینه چگونگی نقل و انتقالات کارشناسان این نظامنامه در جلسه مورخ 24/5/1392 شورای عالی کارشناسان تصویب و برای اجراء به کانونهای کارشناسان رسمی استانها ابلاغ میگردد انتقال کارشناسان به صورتهای ذیل قابل اعمال است ماده 1: ازمنطقه ای دریک استان(شهری) به منطقه(شهری) دیگر از همان استان غیر از مرکز استان
   موافقت هیأت مدیره
  داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی
ماده2: از منطقه ای در یک استان به شهری (مناطقی) در استان دیگر
   موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
   داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی
 ماده3: از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در همان استان
   موافقت هیأت مدیره
  ماده4: از مرکز یک استان به شهری (منطقه) در استان دیگر
   موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
   داشتن حداقل 5 سال سابقه کار کارشناسی
ماده5: از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز همان استان
   موافقت هیأت مدیره
   داشتن حداقل 10 سال سابقه کار کارشناسی
ماده6: از مرکز یک استان به مرکز استان دیگر
   موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
   داشتن حداقل 12 سال سابقه کار کارشناسی
  ماده 7 : از شهری (منطقه ای) در یک استان به مرکز استان دیگر
   موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
   داشتن حداقل 15 سال سابقه کار کارشناسی
تبصره1 : چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرائط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود . تبصره2 : آندسته از کارشناسانیکه عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند و یا دارای عنوان وزارت در هیات دولت هستند و یا به سمت ریاست دانشگاهها و یا مدیریت بانکهای دولتی منصوب هستند و یا کارشناسانی که با اختراعات و ابتکارات جزء نخبگان کشور محسوب می شوند در صورت درخواست انتقال با موافقت شورای عالی به محل مورد تقاضا قابل اعمال است . تبصره3 : انتقال از استانی به استان تهران: 1- داشتن 15 سال سابقه کار
2- تائید هیات مدیره کانونهای مبداء و مقصد
3- موافقت شورای عالی
تبصره4 : انتقال بصورت موقت در موارد اضطراری که بدلائل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن انتقال موقت را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانونهای مبدأ و مقصد برای مدت یکسال به صورت میهمان انتقال موقت صورت میگیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیتهای مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبدأ می باشد. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت می باشد.
  یادداشت : منظور از منطقه ، تجمیع چند شهر در یک استان می باشد که کانونهای استانها تعیین کرده اند . این نظام نامه شامل 7 ماده و 4 تبصره می باشد که در تاریخ 24/5/1392 جایگزین مصوبات نظام نامه جلسات مورخ 12/6/1383 و 5/9/1382 شورای عالی به تصویب شورای عالی رسید .

نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات كارشناسی

در اجرای مفاد بند (ب) ماده(7) قانون كارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات كارشناسی به منظور گسـترش خـدمات كـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود:
:: ماده 1) حوزه جغرافیایی خدمات كارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود كه كارشناس مجاز به ارائه خدمات كارشناسی در آن منطقه می‌باشد.
:: ماده 2) مبنای تعیین حوزه جغرافیایی اولیه شركت در آزمون پذیرش كارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.
:: ماده 3) حوزه جغرافیایی اولیه كه به ترتیب مقرر در ماده 2 تعیین می‌شود غیرقابل تغییر می‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسات 12/6/1383 و 5/9/1383 شورای‌عالی)
:: ماده 4) كارشناسان رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان موردپذیرش بااولویت انجام امور كارشناسی در شهرستان مربوطه می‌تواند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات كارشناسی ارائه نمایند.
:: ماده 5) كارشناسان رسمی دادگستری با10سال سابقهخدمت می‌توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مركز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات كارشناسی اقدام نمایند.
:: ماده 6) كارشناسان رسمی دادگستری دارای 15 سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت‌‌های مقرر در ماده 5 این نظامنامه در سایر استانها نیز باستثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات كارشناسی نمایند.
:: ماده 7) كارشناسان رسمی دادگستری با 18سال سابقه خدمت می‌توانندعلاوه بر ارائه خدمات كارشناسی در سایر استانها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات كارشناسی نمایند.
:: ماده 8) كارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از 5سال سابقه خدمت می‌توانند دركلیه شهرستانها و مناطق (باستثنای منطقه یك تهران) اقدام به ‌ارائه خدمات‌ كارشناسی نمایند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر كشور مجاز به ارائه خدمات كارشناسی هستند.
:: ماده 9) مـدت مـحرومیت از خـدمات كـارشناسی كـارشناسانی كه مـحكومیت
دارند برای‌توسعه حوزه جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می‌شود و به هر جهت در زمان محرومیت‌حوزه جغرافیایی غیر قابل تغییر است.
:: ماده 10) تخلفات انتظامی كارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش كارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد كارشناسانی كه وفق نظامنامه نقل و انتقالات كارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند كه در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد.
:: ماده 11) در صورت ارجاع كار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاكم و مراجع قضایی كارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذكور هستند و در صورت تأیید بر اجرای قرار كارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد كارشناس اقدام به اجرای قرار كارشناسی می‌نماید.
:: ماده 12) هیچ‌یك از كارشناسان خارج از حوزه جغرافیایی خود مجاز به ایجاد دفتر كارشناسی نمی‌باشد.
این نظامنامه در 12 ماده در جلسه مورخ 26/5/1385شورای‌عالی به تصویب رسید.

نظام‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی

به استناد بند «ب» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری وآئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی به شرح ذیل به تصویب رسید:
:: ماده 1) اعطای صلاحیت‌های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده‌اند با شرایط زیر صورت می‌گیرد.
الف) انجام کامل و موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی
ب) اظهارنظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیتهای اولیه رشته مربوطه.
ج) صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و باتوجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح صلاحیتهای هر رشته اعطاء می‌شود.
:: ماده 2) اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیازهای تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می‌گیرد. نیازهای تخصصی کارشناسی براساس تعداد کارشناسان و نیاز مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می‌شود.
:: ماده 3) عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس ازکسب نظرکمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
:: ماده 4) ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است:
کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طریق زیر:
الف) گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزش مصوب.
ب) گذراندن موفقیت‌آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناس راهنمای معرفی شده.
ج) ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأیید کمیسیون مشورتی.
د) شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست. تبصره : دربرخی صلاحیت‌هاترکیب بیش از یک یاز شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.   تبصره : فاصله زمانی برای اخذصلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می‌باشد.   تبصره : به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت جمعاً حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می‌باشد. این نظام نامه شامل 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.

آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

  مصوبه خرداد سال 1360 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی (مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی)
به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها بطریق زیر خواهد بود:
:: ماده 1) شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل:
الف) نام و نشانی شاکی
ب) نام و نشانی کارشناسی
ج) موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد.
این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یکماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت به آن رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
:: ماده 2) در صورتیکه دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناسان را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار می‌کند. عدم حضور بدون عذر موجه می‌تواند قرینه‌ای برای کذب و یا صدق نسبت وارده تلقی گردد. عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده 69 مکرر آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسی‌ها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است. کارشناس باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند.
:: ماده 3) در صورتیکه دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفرخواست صادر نموده و یک نسخه آنرا ظرف مدت ده‌روز ازطریق کانون کارشناسان رسمی بوسیله مأمور کانون و یا پست سفارشی به کارشناس ابلاغ می‌کند. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت قانونی (که در تهران و شعاع شصت کیلومتری تهران طبق ماده 615 قانون آئین دادرسی خواهد بود.) پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد. درخواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمی‌شود.
:: ماده 4) دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و یا انقضای مهلت مندرج در ماده 2 این آئین‌نامه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و از طریق دفتر کانون به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند. عدم حضور دادستان و یا کارشناس و یا دادیار دادسرای انتظامی مانع رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی می‌گردد. در صورتیکه موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به نظر دادگاه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد یافت.
:: ماده 5) در صورتیکه دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منـع تعقیب صادر کند یک نسخه از آنرا از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ می‌کند و شاکی پس از رؤیت آن حق دارد ظرف مهلت مقرر در ماده 3 به قرار مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است. دادگاه مذکور اگر قـرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آنرا استوار و در غیر اینصورت آنرا نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر می‌کند. تبصره : قطعیت احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی و یا قبول اعتراض نسبت به آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی خواهد بود. :: ماده 6) نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است. در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتباً و بطور دقیق و روشن به نحوی که مأمور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد رسید دریافت کند. در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس از انقضای مهلت مذکور در ماده 3 ابلاغ شده تلقی می‌گردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در اینصورت تاریخ ابلاغ تاریخ وصول محسوب می‌گردد.
:: ماده 7) چناچه دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناسان رسمی نیازمند اطلاع یا سند و مدرکی باشد، کلیه دادگاهها، دادسراهای عمومی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند و یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون در اختیار دادسرا و یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند، مگر درمواردی که تسلیم آنها قانوناً منع شده باشد، که در اینصورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستند به کانون اعلام خواهد نمود.
:: ماده 8) درجات مجازات انتظامی بقرار زیر است:
الف) توبیخ با درج در پرونده
ب) محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یکماه
ج) محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یکسال تا سه سال
د) محرومیت دائم از شغل کارشناسی
:: ماده 9) عدم رعایت مراتب ذیل دارای مجازات انتظامی درجه 1 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
هرگاه کارشناس رسمی به دو یا چند دادگاه و دادسرا و دیگر مراجع رسمی دعوت شود و جمع بین اوقات میسر نگردد باید حضور در دادگاههای عمومی را جهت اجرای قرار کارشناسی یا ادای توضیح مقدم بدارد ـ در صورتیکه برای حضور در دادگاههای عمومی دعوت نشده باشد در مرجعی که وقت آن زودتر ابلاغ شده باید حاضر گردد و از سایر مراجع با ذکر علت، درخواست تجدیدوقت کند.
:: ماده 10) عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی تا درجه 2 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
الف) هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه در دادگاهها و یا دادسرای عمومی و یا بازپرسی و یا مراجع دیگر که دعوت شده حضور پیدا نکند.
ب) هرگاه خلاف عذری که برای عموم حضور درمراجع اعلام‌کرده ثابت شود.
:: ماده 11) عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازات انتظامی درجه 3 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
الف) هرگاه نسبت به موضوع کارشناسی قبلاً بعنوان کارشناس رسمی اظهارنظر کرده باشد و مجدداً کارشناسی را قبول کند.
ب) هرگاه کارشناسبعد ازانقضاءمدتاعتبار پروانه ‌کارشناسی بدون انجام مقررات مربوط به تمدید پروانه مبادرت به قبول کارشناسی کند.
ج) هرگاه در موردی که جهات ردی آن برای کارشناس موجود بوده با انجام کارشناسی مبادرت نماید.
د) هرگاه در رشته‌ای که خارج از صلاحیت او باشد به انجام امر کارشناسی مبادرت نماید، مگر اینکه مراتب را کتبـاً به مرجع مربوطه اعلام کرده باشد.
ﻫ) هرگاه کارشناس رسمی براثر مسامحه یا سهل‌انگاری اعلام نظری برخلاف واقع نمـوده که در رأی دادگاه یا قرار دادسرا یا بازپرسی یا تصمیمات مراجع قانونی دیگر مؤثر واقع شده باشد. تبصره : در صورتیکه اعلام نظر خلاف واقع کارشناس بنحو مذکور در بند ﻫ مؤثر واقع نشده باشد کارشناس به مجـازات بند 2 ماده 8 این آئین‌نامه محکوم خواهد شد.   تبصره : تشخیص صلاحیت کارشناس رسمی با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی می‌باشد که از طرف کانون به مراجع متقاضی اعلام خواهد شد. :: ماده 12) عدم رعایت مراتب زیر دارای مجازاتهای انتظامی درجه 4 مندرج در ماده 8 این آئین‌نامه خواهد بود:
الف) هرگاه در مدتی که از کارشناس رسمی سلب صلاحیت شده به انجام امر کارشناسی مبادرت نموده باشد.
ب) هرگاه ثابت شود که کارشناس رسمی عمداً یا با تبانی با یکی از اصحاب دعوی اعلام نظری برخلاف واقع نموده باشد.
ج) هرگاه کارشناس رسمی دادگستری به جرائم جنحه‌ای یا جنائی باب دوم و سوم قانون جزای عمومی محکومیت قطعی یافته و معذالک به انجام امر کارشناسی مباردت ورزیده باشد.
د) هرگاه کارشناس رسمی علاوه بر دستمزد و هزینه‌های تعیین شده و منعکس در پرونده وجه یا مالی را از یکی از طرفین دعوی قبول نماید.
:: ماده 13) استرداد شکایت شاکی و با استعفای کارشناس رسمی از آنجا وظیفه کارشناسی مربوط منع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
:: ماده 14)مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف (در صورت عدم تعقیب) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
:: ماده 15) آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم دیماه 59 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی مشتمل‌بر 15 ماده و سه تبصره تصویب شد و پس از تأیید و تصویب شورایعالی قضائی قابل اجرا خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن